Overlijden

Je denkt er natuurlijk liever niet aan, maar wat zijn de financiële gevolgen wanneer jij of jouw partner overlijdt.

De erfenis

Een erfenis bestaat uit de bezittingen en schulden die de overledene achterlaat. Wanneer u geen testament heeft opgesteld komen alleen bloedverwanten en uw echtgenoot (echtgenote) of geregistreerd partner in aanmerking voor de erfenis. Wanneer u een testament opstelt kunt u zelf bepalen wie een deel van uw erfenis ontvangt. Bij overlijden krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner  automatisch alle bezittingen en schulden. De kinderen krijgen een vordering op hun erfdeel die pas bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot kan worden opgeëist.

De erfenis verdelen zonder testament

Erfgenamen zijn opgedeeld in vier groepen bij verdeling van de erfenis. Erfgenamen in dezelfde groep hebben allemaal recht op een even groot deel van de erfenis. Zolang er in een groep nog een erfgenaam zit komt de volgende groep niet aan bod. Als een erfgenaam is overleden nemen de kinderen van de erfgenaam dit deel over. Dit wordt plaatsvervulling genoemd. De volgende groepen komen in aanmerking en zijn naar wettelijke volgorde opgesteld:

Groep 1: echtgenoot/geregistreerd partner en de kinderen. Groep 2 : ouders, broers en zussen*. Groep 3: de grootouders. Groep 4: de overgrootouders
*Let op: halfbroers en halfzusters erven de helft van het erfdeel van een volle broer of zus.

De erfenis verdelen met testament

Wanneer u ook wilt dat andere personen of organisaties naast uw bloedverwanten een deel van de erfenis ontvangen, kunt u dit vast leggen in een testament. Bij de notaris kunt u een testament laten opstellen. Ook kan u bloedverwanten onterven. Echter, uw kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie. Dit is de helft van hun wettelijke erfdeel.

De erfenis aanvaarden of verwerpen


De erfenis aanvaarden of verwerpen

Als u een erfenis krijgt heeft u enkele keuzes. U kunt de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen. Als erfgenaam wordt de nalatenschap namens u afgehandeld, inclusief de schulden. Hierdoor kan een erfenis dus zowel voor- als nadelig uitpakken waardoor het niet altijd verstandig is de erfenis te aanvaarden.

Zuiver aanvaarden erfenis

Bij zuiver aanvaarden aanvaardt u de erfenis zonder voorbehoud. Hierdoor bent u samen met de andere erfgenamen verantwoordelijke voor de nalatenschap inclusief aansprakelijkheid voor de schulden. Wanneer u de erfenis heeft aanvaard is dit definitief. U kunt de erfenis zuiver aanvaarden door een verklaring van aanvaarding te ondertekenen.

Let op: wanneer u handelingen verricht waaruit blijkt dat u namens de overledene handelt, aanvaard u de erfenis zuiver. Voorbeelden van deze handelingen zijn het leeghalen van het (huur)huis, het regelen van de uitvaart of het betalen van rekeningen. Indien de erfenis uit schulden bestaat kan dit nadelige gevolgen voor u hebben.

Beneficiair aanvaarden erfenis

Door de erfenis beneficiair te aanvaarden bent u niet verantwoordelijk voor de schulden. Van de erfenis worden de mogelijke schulden betaald en indien er geld over is wordt dit aan de erfgenamen uitgekeerd. Voor een beneficiaire aanvaarding moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank.

Verwerpen erfenis

Door de erfenis te verwerpen weigert u de erfenis en worden de overige erfgenamen in uw groep verantwoordelijk. Wanneer u kinderen heeft nemen zij uw plek in als erfgename. Indien uw kinderen de erfenis ook niet willen zullen zij ook de erfenis moeten verwerpen. Redenen om een erfenis te weigeren kunnen zowel financieel (schulden) als emotioneel zijn. Door een verklaring af te leggen bij een rechtbank kunt u de erfenis verwerpen. 

Erfbelasting

Erfbelasting

Wanneer je een erfenis ontvangt zal je ook vaak erfbelasting hierover moeten betalen. Het eerste deel van de erfenis is vrijgesteld. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van jouw relatie met de overledene. De belastingdienst heeft de rekenhulp erfbelasting zodat je na kan gaan hoeveel belasting je moet betalen over jouw deel.

Wilt u meer informatie over De erfenis? Neem contact op!

Direct contact